Utredning av systemet

I juni 2013 presenterades betänkandet ”Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan” (SOU 2013:49). Utredningen som var tillsatt på uppdrag av regeringen innehöll ett antal förslag till ändringar av nämndemannasystemet. Några förändringar har redan trätt i kraft och andra är under fortsatt utredning.

Utredningens uppgift var att genomföra en översyn av nämndemannasystemet och överväga åtgärder för att skapa ett modernt nämndemannasystem som även i framtiden kan bidra till att upprätthålla förtroendet för domstolarna.

Fri kvot har analyserats av Statskontoret

Idag väljer kommun- respektive landstingsfullmäktige nämndemän som har blivit nominerade av ett politiskt parti. För att bredda rekryteringen till icke partipolitiska kretsar och skapa en mer representativ nämndemannakår, främst när det gäller ålder, föreslog utredningen 2013 ett nytt ansökningsförfarande där enskilda personer ska kunna ansöka eller nominera andra till nämndemannauppdrag. Enligt detta förslag skulle det finnas ett krav på att fullmäktige måste välja minst hälften av nämndemännen från gruppen av kandidater ur den fria kvoten.

Detta förslag har Statskontoret analyserat. Deras rapport visar att införandet av en fri kvot sannolikt inte skulle nå de önskade effekterna. Statskontoret konstaterar bland annat att en fri kvot skulle öppna upp för en bredare rekrytering, men att nämndemannakårens ålderssammansättning inte skulle påverkas i någon större utsträckning. Hela analysen finns att läsa på Statskontorets webbplats.

Tillbaka till toppen