Så blir du vald

Även om uppdraget som nämndeman inte är ett politiskt uppdrag, väljs nämndemännen i kommun- och region-/landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Val av nämndemän ska ske under 2019. Vill du bli nämndeman ska du kontakta ett politiskt parti och berätta om ditt intresse.

Anmäl ditt intresse

Det är de politiska partierna som nominerar nämndemän. Partierna får i och med sin relativa storlek i kommun och region-/landstingsfullmäktige nominera olika många nämndemän. Du kan bli nämndeman även om du står utanför partipolitiken, men du behöver ändå bli nominerad av ett politiskt parti.

Du måste alltså ta kontakt med ett politiskt parti där du bor och berätta om ditt intresse. Tidpunkten för partiernas arbete med nomineringar varierar. 

Varken domstolarna eller Domstolsverket är inblandade i den processen, och har därför heller inget ansökningsformulär för att göra en intresseanmälan.

Kontakta ett politiskt parti.

Behörighet och lämplighet

För att ställa upp i nämndemannavalet måste du vara behörig och lämplig för uppdraget. Du måste också vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Du får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.

För att kunna utses till nämndeman måste du även uppfylla vissa lämplighetskrav. Det innebär att du ska vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter. Eftersom du som nämndeman bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad. Domstolarna kommer att kontrollera lämpligheten hos valda nämndemän genom att begära utdrag ur belastningsregistret.

Vissa yrken undantagna

Vissa yrkesgrupper är undantagna från att kunna väljas till nämndemän eftersom de riskerar att hamna i en intressekonflikt. Om du är lagfaren domare, anställd vid en domstol, är åklagare, polisman, advokat eller har till yrke att föra andras talan inför domstol får du inte bli nämndeman. Du får inte bli nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om du är anställd vid Skatteverket, en länsstyrelse, Försäkringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen.

Fler yngre nämndemän behövs

Nämndemannasystemet bygger på grundtanken att nämndemännen ska vara folkets representanter vid domstolarna. Därför behöver nämndemannakåren i sin sammansättning så långt som möjligt återspegla förhållandena i samhället vad gäller ålder, kön och etnisk bakgrund. Det största problemet vad gäller representativitet är att dagens nämndemän är betydligt äldre än ett genomsnitt av befolkningen. Se statistik över nämndemannakåren 2016.

Utdrag ur belastningsregistret

Om du blir vald till nämndeman kommer domstolen begära utdrag ur belastningsregistret för dig. Utdraget blir en allmän handling på domstolen.
Om media eller allmänhet begär ut det, kommer domstolen göra en sekretessprövning som i de flesta fall kommer leda till att utdraget lämnas ut, men att ditt personnummer sekretessbeläggs.

Tillbaka till toppen